Informacje dla członków programu

1. Definicje

O ile w dalszej części dokumentu nie określono wyraźnie inaczej, terminy pisane wielką literą występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach będą miały następujące znaczenie:


Air France: Société Air France, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem w wysokości 126.748.775 euro, założona i działająca według prawa francuskiego, z siedzibą pod adresem 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Francja, zarejestrowana w Registre du Commerce et des Sociétés (Rejestrze Handlowym i Spółek) w Bobigny pod numerem 420 495 178.


KLM: Koniklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines - Holenderskie Królewskie Linie Lotnicze KLM), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i działająca według prawa holenderskiego, z siedzibą pod adresem Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Holandia, zarejestrowana w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33014286.


Administrator: Pracownik Firmy Członkowskiej, który został wyznaczony przez firmę do zarządzania jej kontem BlueBiz w imieniu Firmy Członkowskiej oraz reprezentowania rzeczonego podmiotu w ramach Programu BlueBiz.


Płatne Opcje-Nagrody: płatne opcje oferowane przez Air France i KLM, które można kupić za Błękitne Punkty i wykorzystać podczas lotów obsługiwanych przez Air France i KLM, wymienione w Publikacjach BlueBiz.


Błękitne Punkty
: punkty uzyskiwane przez Firmę Członkowską przy zakupie biletów Air France, KLM oraz Partnerskich Linii Lotniczych Programu i Innych Partnerskich Linii Lotniczych, zgodnie z warunkami określonymi w Publikacjach BlueBiz. Punkty można wymieniać na Nagrody BlueBiz.


Nagrody BlueBiz: Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody oraz Inne Korzyści BlueBiz, które można uzyskać w zamian za punkty.


Bilet-Nagroda BlueBiz
: bilet wystawiony na lot liniami lotniczymi Air France, KLM i/lub Partnerskimi Liniami Lotniczymi Programu, który można uzyskać w zamian za Błękitne Punkty zgodnie z warunkami określonymi w Publikacjach BlueBiz.


Numer Członkowski BlueBiz
: Numer konta BlueBiz utworzony przez AIR FRANCE i KLM i podawany Firmie Członkowskiej po zaakceptowaniu przez nią Ogólnych Warunków BlueBiz; numer ten należy podawać w odniesieniu do wszystkich biletów wystawianych na konto Firmy Członkowskiej.


Biuro Obsługi BlueBiz
: biuro obsługi, do którego Firma Członkowska może kierować pytania dotyczące Programu BlueBiz.


Program BlueBiz lub BlueBiz: program stworzony przez AIR FRANCE i KLM przeznaczony dla firm, których Pracownicy podróżują liniami lotniczymi Air France, KLM i Partnerskimi Liniami Lotniczymi Programu; Firmy Członkowskie mogą zbierać Błękitne Punkty i wymieniać je na Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody oraz Inne Korzyści BlueBiz.


Publikacje BlueBiz
: ogólna nazwa wszystkich środków komunikacji wykorzystywanych zwykle w Programie BlueBiz do przekazywania bieżących informacji dotyczących programu BlueBiz, takich jak sekcje BlueBiz w witrynach internetowych Air France, KLM i Partnerskich Linii Lotniczych Programu, lub e-maile BlueBiz.


Saldo BlueBiz: wykaz zawierający wszystkie transakcje wykonane przez Firmę Członkowską w ramach Programu BlueBiz i pokazujący łączną sumę Błękitnych Punktów.


Umowa Handlowa: umowa zawarta pomiędzy Air France, KLM, Partnerskimi Liniami Lotniczymi Programu i inną firmą w celu ustalenia zasad naliczania taryf obowiązujących w odniesieniu do pracowników tej firmy podróżujących liniami lotniczymi Air France i/lub KLM i/lub Partnerskimi Liniami Lotniczymi Programu.


Kraj Zapisu: kraj, w którym Firma Członkowska ma swoją siedzibę i w którym została zapisana do Programu BlueBiz.


Data Wejścia w Życie: dzień, w którym Firma Członkowska przystępuje do Programu BlueBiz i w którym Air France i KLM informują Firmę Członkowską o warunkach umowy w e-mailu potwierdzającym, a warunki umowy wchodzą w życie.


Pracownik: osoba pracująca na podstawie umowy o pracę lub jako współpracownik na rzecz Firmy Członkowskiej.


Ogólne Warunki BlueBiz: niniejsze Ogólne Warunki regulujące stosunki pomiędzy Air France i KLM a Firmami Członkowskimi.


Firma Członkowska: osoba prawna, która zdecydowała się na udział w programie BlueBiz, spełniła wymagane warunki i zaakceptowała Ogólne Warunki BlueBiz.


Inne Korzyści BlueBiz: korzyści inne niż Bilety-Nagrody BlueBiz i Płatne Opcje-Nagrody, które można uzyskać w zamian za Błękitne Punkty.


Partnerskie Linie Lotnicze Programu: linie lotnicze uczestniczące w Programie BlueBiz i oferujące ten program wyłącznie firmom; w odniesieniu do lotów obsługiwanych przez te linie lotnicze można zbierać Błękitne Punkty i/lub uzyskać Bilety-Nagrody BlueBiz na warunkach określonych w Publikacjach BlueBiz. Lista Partnerskich Firm Programu może ulec zmianie w dowolnym czasie i jest dostępna w witrynach internetowych Air France i KLM.


Inne Partnerskie Linie Lotnicze: inne linie lotnicze wyznaczone przez Air France i KLM jako partnerskie linie lotnicze; w odniesieniu do lotów obsługiwanych przez te linie lotnicze można zbierać Błękitne Punkty i/lub uzyskać Bilety-Nagrody BlueBiz na warunkach określonych w Publikacjach BlueBiz. Lista Innych Partnerskich Linii Lotniczych może ulec zmianie w dowolnym czasie i jest dostępna w witrynach internetowych Air France i KLM.


Biura Podróży: Biura podróży lub organizatorzy wycieczek należący lub nienależący do IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych).

2. Informacje ogólne

2.1. Przystępując do Programu BlueBiz Firma Członkowska akceptuje Ogólne Warunki BlueBiz i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do uchylenia lub zmiany Ogólnych Warunków, w szczególności tabeli przyznawania Błękitnych Punktów, a także do zakończenia całego Programu BlueBiz. Zawiadomienia o zmianach Programu BlueBiz, w tym zmianach Ogólnych Warunków, będą dokonywane za pośrednictwem Publikacji BlueBiz i wejdą w życie po ich ogłoszeniu przez Air France i KLM. Uznaje się, że Firma Członkowska zaakceptowała zmiany, jeśli w ciągu 30 dni od zawiadomienia nie złoży pisemnego odwołania do Air France i KLM i/lub skorzysta z konta BlueBiz, zgromadzi Błękitne Punkty lub będzie ubiegać się o wydanie Biletu-Nagrody BlueBiz, Płatnych Opcji-Nagród lub Innej Korzyści BlueBiz w ramach Programu BlueBiz w tym okresie. Jeśli Firma Członkowska nie wyraża zgody na daną zmianę, może wypowiedzieć swoją umowę zgodnie z punktem 2.2. Air France i KLM zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby poinformować Firmę Członkowską o zmianach wprowadzonych do Programu BlueBiz lub jego zakończeniu, jednakże Air France i KLM nie będą ponosiły odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających ze zmian lub zakończenia Programu.

2.2 Jeśli Firma Członkowska postanowi wypowiedzieć swoją umowę, winna niezwłocznie poinformować o tym Air France i KLM i od tego momentu nie może zbierać Błękitnych Punktów. Zgromadzone wcześniej Błękitne Punkty można wykorzystać w ciągu 8 miesięcy od rozwiązania umowy.

2.3. W przypadku zakończenia całego Programu BlueBiz przez Air France i KLM, Firma Członkowska nie będzie mogła zbierać Błękitnych Punktów od chwili zawiadomienia o zakończeniu. W takim przypadku zgromadzone wcześniej Błękitne Punkty można zamienić na nagrody w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Programu BlueBiz.

2.4 Sprzedaż, kupno, obrót, wymiana barterowa lub wymiana Błękitnych Punktów, Biletów-Nagród BlueBiz, Płatnych Opcji-Nagród lub Innych Korzyści BlueBiz za jakąkolwiek rekompensatę jest zabroniona; osoby, które naruszą to postanowienie, w tym każdy pasażer wykorzystujący Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody lub Inne Korzyści BlueBiz, będą zobowiązane do wynagrodzenia szkody i poniesienia kosztów postępowania sądowego.

2.5 W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, oszustwa, naruszenia Ogólnych Warunków lub nadużycia Programu BlueBiz, w tym nieprzestrzegania zasad i procedur Programu BlueBiz lub poleceń wydanych przez pracowników Air France i KLM, niewłaściwego postępowania jej Administratora i/lub Pracowników Firmy Członkowskiej, a w szczególności w przypadku utrudniania pracy i napastliwego zachowania wobec pracowników Air France, KLM oraz Partnerskich Linii Lotniczych Programu i/lub firm powiązanych z Air France i/lub KLM, Air France i KLM mają pełne prawo niezwłocznie:

(i) wypowiedzieć umowę zawartą z Firmą Członkowską ze skutkiem natychmiastowym;
(ii) i/lub anulować Saldo BlueBiz, anulując w ten sposób wszystkie zebrane Błękitne Punkty lub Bilety-Nagrody;
(iii) a także, w stosownych przypadkach, zażądać zapłaty przez Firmę Członkowska pełnej obowiązującej taryfy za każdy odcinek przebyty z wykorzystaniem każdego Biletu-Nagrody BlueBiz, który został uzyskany w wyniku oszustwa. W przypadku przeniesienia przez Firmę Członkowską jej siedziby poza Kraj Zapisu lub zaprzestania prowadzenia przez Firmę Członkowską działalności gospodarczej wskutek likwidacji lub z innych przyczyn, Air France i KLM mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i/lub anulować Saldo BlueBiz i wszystkie zebrane Błękitne Punkty.

2.6. Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Firmą Członkowską, jeśli przez 36 miesięcy Firma Członkowska nie zbierze żadnych Błękitnych Punktów.

2.7. Air France i KLM będą wykorzystywać Publikacje BlueBiz do informowania Firm Członkowskich o wszystkich możliwościach wymiany Błękitnych Punktów na Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody lub Inne Korzyści BlueBiz, pod warunkiem dostępności i sprawdzenia zdolności przewozowych w chwili rezerwacji. Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie dodatkowych warunków uzyskania Biletów-Nagród BlueBiz, Płatnych Opcji-Nagród lub Innych Korzyści BlueBiz, w szczególności do zmiany i/lub zwiększenia wymaganej liczby Błękitnych Punktów. Air France i KLM dołożą wszelkich starań, by Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody i Inne Korzyści BlueBiz przedstawiane Firmom Członkowskim jako dostępne były faktycznie dostępne. Jednakże Air France i KLM nie mogą zagwarantować ani zapewnić, że wyżej wymienione korzyści będą dostępne.

2.8 W związku z egzekwowaniem Ogólnych Warunków BlueBiz, Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, jakie uznają za konieczne, wobec Firmy Członkowskiej i mogą dochodzić od niej odszkodowania, pokrycia honorariów adwokatów oraz kosztów postępowania sądowego.

2.9. Warunki przewozu KLM, zarejestrowane w Sądzie w Hadze, mają zastosowanie do wszystkich lotów KLM i są dostępne na stronie www.klm.com.

Warunki przewozu Air France mają zastosowanie do wszystkich lotów Air France i są dostępne na stronie www.airfrance.com.

W odniesieniu do lotów obsługiwanych przez Partnerskie Linie Lotnicze Programu i Inne Partnerskie Linie Lotnicze, mają zastosowanie warunki przewozu danych linii lotniczych.

3. Warunki członkowstwa

3.1. Tylko firmy, które jeszcze nie zawarły (i/lub nie są obecnie w trakcie negocjacji lub na etapie finalizowania) Umowy Handlowej i które posiadają siedzibę w Kraju Zapisu, mogą przystąpić do Programu BlueBiz. W trakcie procedury rejestracji firma winna wyznaczyć Administratora. Administrator powinien być Pracownikiem firmy podpisującej umowę o członkostwo w BlueBiz.
Firma wypełni formularz członkostwa dostępny w witrynach internetowych Air France, KLM i Partnerskich Linii Lotniczych Programu oraz w Biurach Podróży. Ponadto firma musi jednocześnie zaakceptować Ogólne Warunki. Każdy Pracownik składający formularz wniosku o członkostwo w imieniu swojej firmy potwierdza, że firma upoważniła go do rzeczonego działania.
W trakcie procedury rejestracji należy podać adres e-mail Administratora. Wszelkie informacje dotyczące Programu BlueBiz będą przekazywane na ten adres e-mail.

3.2 Rejestrując się do Programu BlueBiz Firma Członkowska zgadza się otrzymywać Komunikaty BlueBiz, które są podstawowym elementem Programu BlueBiz. Firma Członkowska ma obowiązek podać Air France i KLM prawidłowy adres e-mail, adres pocztowy i dane Administratora, aby uzyskać Numer Członkowski BlueBiz, hasło oraz Komunikaty BlueBiz. Jeśli Firma Członkowska zmieni swój adres e-mail, adres pocztowy i/lub Administratora, Firma Członkowska jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym Air France i KLM na piśmie lub za pomocą stron BlueBiz w witrynach B2C Air France, KLM lub partnerskich linii lotniczych.

3.3. Dana firma składa tylko jeden formularz zgłoszeniowy do Programu BlueBiz i przyznawany jej jest tylko jeden Numer Członkowski BlueBiz.

3.4. Przedstawiciele biur podróży (i podmioty powiązane) lub organizatorzy podróży nie mogą przystępować do Programu BlueBiz. Pracownicy Biur Podróży nie będą także akceptowani jako Administratorzy działający w imieniu firm.

3.5. Po zakończeniu procedury rejestracji Air France i KLM sprawdzą, czy zostały spełnione warunki przystąpienia do Programu BlueBiz i niezwłocznie poinformują Administratora e-mailem o przyznaniu członkostwa lub odmowie. Firma Członkowska jest odpowiedzialna za korzystanie ze swojego Numeru Członkowskiego BlueBiz i hasła. Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji każdej firmy, która nie spełnia wymaganych warunków uczestnictwa w Programie BlueBiz.

3.6. Konta BlueBiz nie można przenieść; Administrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Air France i KLM o wszelkich zmianach adresu Firmy Członkowskiej, przeniesieniu jej siedziby poza Kraj Zapisu, zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności na skutek likwidacji itd.

4. Warunki zbierania Błękitnych Punktów

4.1. Firma Członkowska może zbierać Błękitne Punkty w odniesieniu do lotów Air France, KLM i Partnerskich Linii Lotniczych Programu oraz Innych Partnerskich Linii Lotniczych, jak opisano w Publikacjach BlueBiz. Błękitne Punkty będą przyznawane Firmie Członkowskiej zgodnie z tabelą przyznawania Błękitnych Punktów obowiązującą w dniu danego lotu, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

- bilet zostanie zakupiony przez Firmę Członkowską i wystawiony na nazwisko Pracownika Firmy Członkowskiej,

- klasa rezerwacji i taryfa biletu nie zostaną wyłączone z Programu BlueBiz,

- podczas rezerwacji lotu należy podać Numer Członkowski BlueBiz, który musi zostać zapisany w dokumentach rezerwacji.

W przeciwnym wypadku wydane bilety nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Błękitnych Punktów. Błękitne Punkty będą przyznawane tylko po odbyciu lotu. Loty z wykorzystaniem Biletów-Nagród BlueBiz nie uprawniają do uzyskania Błękitnych Punktów.

4.2. Loty z wykorzystaniem nagród w programie Flying Blue lub programie lojalnościowym jednej z Partnerskich Linii Lotniczych Programu nie uprawniają do uzyskania Błękitnych Punktów.

4.3. Błękitne Punkty są ważne przez okres 2 pełnych lat kalendarzowych od dnia dodania ich do Salda BlueBiz, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 2 powyżej.

4.4. Błękitne Punkty nie mogą zostać podzielone i nie mogą podlegać wymianie handlowej; nie można też ich wymienić na pieniądze, przenieść lub przekazać, odpłatnie lub nie, na inne konto BlueBiz. W przypadku fuzji lub przejęcia Firmy Członkowskiej, Błękitne Punkty mogą zostać przeniesione na inne konto BlueBiz wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Biura Obsługi BlueBiz. Błękitne Punkty zostaną dopisane do odnośnego konta BlueBiz po upływie 6 do 8 tygodni od odbycia lotu, z zastrzeżeniem opóźnień w związku z dodatkowym przetwarzaniem po stronie Air France i KLM. Administrator może w każdej chwili sprawdzić Saldo BlueBiz w witrynach internetowych Air France i KLM.

4.5. Jeśli Numer Członkowski BlueBiz nie zostanie podany podczas rezerwacji, Administrator może wnioskować o przyznanie i dopisanie nienaliczonych Błękitnych Punktów do konta Firmy Członkowskiej do 6 miesięcy po odbytym locie, korzystając z odpowiedniego formularza wniosku dostępnego w witrynach internetowych Air France i KLM.

4.6. Zobowiązania podatkowe i/lub zobowiązania finansowe związane z Programem BlueBiz i/lub wynikające z wykorzystania Biletów BlueBiz i/lub Innych Korzyści BlueBiz obciążają Firmę Członkowską.

4.7. Niektóre specjalne taryfy nie uprawniają do uzyskania Błękitnych Punktów i zostały wyłączone przez Air France i KLM oraz Partnerskie Linie Lotnicze Programu z Programu BlueBiz. Tabela przyznawania punktów w Programie BlueBiz znajduje się w witrynach Air France, KLM i Partnerskich Linii Lotniczych Programu.

5. Warunki wykorzystywania Błękitnych Punktów

5.1. Z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie określono inaczej, Błękitne Punkty mogą zostać wymienione na Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody lub Inne Korzyści BlueBiz dostępne w Programie BlueBiz wyłącznie przez Administratora w imieniu Pracownika Firmy Członkowskiej i nie można ich wymienić na pieniądze, Mile Flying Blue lub inne korzyści uzyskiwane w ramach programów lojalnościowych.

5.2 Błękitne Punkty można wymienić na Nagrody BlueBiz w witrynach internetowych Air France i KLM zgodnie z procedurami opisanymi w Publikacjach BlueBiz.

5.3. Bilety-Nagrody BlueBiz oraz Płatne Opcje-Nagrody można uzyskać w zależności od dostępności lotów i/lub Płatnych Opcji-Nagród, kryteriów rezerwacji określonych w Publikacjach BlueBiz oraz posiadania wystarczającej ilości Błękitnych Punktów. Szczegółowe dane biletów elektronicznych (e-biletów, EMD w przypadku płatnych opcji) zostaną wysłane na adres e-mail podany w dokumencie rezerwacji Biletów-Nagród BlueBiz/Płatnych Opcji-Nagród. E-mail zostanie także wysłany do Administratora w celu potwierdzenia odliczenia odpowiedniej liczby Błękitnych Punktów z konta BlueBiz Firmy Członkowskiej, odpowiadającej liczbie potrzebnej do uzyskania Nagród BlueBiz. Air France i KLM nie ponoszą odpowiedzialności za utratę Nagród BlueBiz.

5.4. Błękitne Punkty mogą być wymieniane na Bilety-Nagrody BlueBiz według taryfy ogólnodostępnej (taryfy niedostępne dla ogółu lub bilety z taryfą obniżoną, takie jak bilety bezpłatne, bilety-nagrody, bilety dla niemowląt i dzieci, bilety wojskowe lub rządowe, bilety darmowe oraz wszelkie inne bilety, w odniesieniu do których nie obowiązuje zwykła taryfa ogólnodostępna, są wyłączone). Air France, KLM i Partnerskie Linie Lotnicze Programu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia określonych klas rezerwacji.

5.5. Jeżeli zasady dotyczące danej taryfy dopuszczają taką możliwość, Administrator może zmienić i/lub anulować Bilety-Nagrody BlueBiz za pośrednictwem Biura Obsługi BlueBiz.

Wszelkie wnioski o zmianę Biletów-Nagród BlueBiz i Innych Korzyści BlueBiz należy złożyć do Biura Obsługi BlueBiz przed odlotem, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi danej taryfy, w godzinach pracy Biura Obsługi BlueBiz (w weekendy biuro jest nieczynne). W zależności od obowiązujących zasad dotyczących taryfy, zmiana Biletu BlueBiz może wiązać się z korektą liczby Błękitnych Punktów (odpisaniem lub dopisaniem).

W przypadku wniosków o zwrot środków za Bilety-Nagrody BlueBiz, Płatne Opcje-Nagrody i Inne Korzyści BlueBiz, Błękitne Punkty zostaną zwrócone zgodnie z obowiązującymi warunkami danej taryfy.

W przypadku zmiany i/lub anulowania Biletu-Nagrody BlueBiz/Płatnej Opcji-Nagrody, tylko Błękitne Punkty mogą zostać zwrócone; zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

6. Polityka prywatności

6.1. Dane osobowe związane z uczestnictwem Firmy Członkowskiej i Administratora („Dane Osobowe”) w Programie BlueBiz będą przetwarzane i wykorzystywane przez Air France i KLM zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych opartymi na europejskiej Dyrektywie 95/46, takimi jak holenderska ustawa o ochronie danych osobowych (Wet Bescherming Persoonsgegevens) oraz francuska ustawa o ochronie danych osobowych (Law Informatique et Libertés z dnia 7 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 r.). KLM poinformowała holenderski urząd ds. ochrony danych (College Bescherming Persoonsgegevens) o przetwarzaniu rzeczonych Danych Osobowych. Air France poinformowała francuski urząd ds. ochrony danych (Commission Nationale Informatique et Libertés - CNIL) o przetwarzaniu rzeczonych Danych Osobowych.

6.2. Dane Osobowe będą wykorzystywane i wymieniane między Air France, KLM, Partnerskimi Liniami Lotniczymi Programu i Innymi Partnerskimi Liniami Lotniczymi w celu prawidłowej realizacji Programu BlueBiz. Ponadto Dane Osobowe będą wykorzystywane przez Air France, KLM, Partnerskie Linie Lotnicze Programu i Inne Partnerskie Linie Lotnicze do bezpośrednich działań marketingowych i do celów informacyjnych. Jeśli Administrator nie życzy sobie otrzymywać informacji o produktach i usługach, może poinformować o tym Biuro Obsługi BlueBiz w dowolnym momencie. Administrator ma również prawo do wglądu i zmiany wszelkich informacji, które go dotyczą.

7. Kontrole

7.1. Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do skontrolowania ważności członkostwa Firmy Członkowskiej w Programie BlueBiz w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Administratora. Kontrole takie mają na celu umożliwienie Air France i KLM zapewnienia zgodności z Warunkami Programu i wykrywania oszustw.

7.2 Na żądanie Air France i KLM oraz w celu sprawdzenia kwalifikowalności każdego biletu, na podstawie którego zdobyto Błękitne Punkty lub każdej osoby, która korzysta z Nagród BlueBiz, Firma Członkowska powinna dostarczyć:
(i) ważny dowód tożsamości;
(ii) dowód na to, że bilety zostały skutecznie opłacone przez Firmę Członkowską i wystawione na nazwisko Pracownika Firmy Członkowskiej;
(iii) lub jakiekolwiek inne dokumenty potwierdzające taką kwalifikowalność.

Nieuczynienie tego w stosownym terminie określonym przez Air France i KLM automatycznie doprowadzi do zawieszenia lub wypowiedzenia umowy z Firmą Członkowską, zgodnie z punktem 2.5.

7.3. Jeśli w trakcie kontroli zostaną wykryte jakiekolwiek niezgodności i/lub naruszenia, Air France i KLM będą uprawnione do jednostronnego zawieszenia przyznawania i możliwości wykorzystywania Błękitnych Punktów do czasu usunięcia tych niezgodności i/lub naruszeń w sposób zadowalający Air France i KLM. Air France i KLM mają prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z punktem 2.5.

8. Odpowiedzialność i prawo właściwe

8.1. Air France i KLM nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną rejestrację członkostwa, nadużycie Programu BlueBiz i/lub oszukańcze czyny popełnione przez Administratorów. W przypadku nieprawidłowości danych Administrator powinien niezwłocznie zwrócić się do Biura Obsługi BlueBiz w celu zablokowania konta Firmy Członkowskiej, którą reprezentuje. Firma Członkowska odpowiada za wszelkie (domniemane) nadużycia konta BlueBiz, np. nieuprawnione wykorzystanie Błękitnych Punktów. Air France i KLM nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód, opóźnień, strat, obrażeń lub śmierci spowodowanych przez lub w związku z usługami lub korzyściami zapewnionymi lub niezapewnionymi przez AIR FRANCE, KLM, Partnerskie Linie Lotnicze Programu i Inne Partnerskie Linie Lotnicze, o ile takie szkody lub straty nie wynikły z zaniedbań ze strony Air France lub KLM lub zostały spowodowane umyślnie ze świadomością, że może dojść do powstania szkody, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań Konwencji Warszawskiej (z uwzględnieniem późniejszych zmian) lub Konwencji Montrealskiej, w zależności od tego, która z nich ma zastosowanie. Air France i KLM nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z zakończenia Programu BlueBiz lub dokonania w nim jakichkolwiek zmian.

8.2. Program BlueBiz podlega prawu francuskiemu, a wszelkie spory wynikłe na jego tle będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Handlowy (Tribunal de Commerce) w Paryżu, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie niezależnie od prawa i jurysdykcji, którym poddana została umowa. Lokalne prawo może utrudniać Air France i KLM oferowanie całości lub części Programu BlueBiz w niektórych krajach lub niektórym firmom. Air France i KLM nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku działania zgodnie z prawem i zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umów z Firmami Członkowskimi i/lub anulowania Błękitnych Punktów.

8.3. Niniejsze Ogólne Warunki zostały przygotowane w języku francuskim. W przypadku dokonania tłumaczenia tylko wersja francuska będzie prawnie wiążąca.

9. Reklamacje

9.1. Air France i KLM dokładają wszelkich starań w celu sprawnej realizacji Programu BlueBiz, jednakże jeśli Firma Członkowska zechce złożyć jakąkolwiek reklamację dotyczącą całości lub części Programu BlueBiz, należy złożyć ją do Biura Obsługi BlueBiz. W przypadku reklamacji dotyczących Biletów-Nagród BlueBiz, Płatnych Opcji-Nagród i Innych Korzyści BlueBiz, Administrator powinien je złożyć do Biura Obsługi BlueBiz przed upływem 6 miesięcy od wykorzystania Biletów-Nagród BlueBiz, Płatnych Opcji-Nagród i/lub Innych Korzyści BlueBiz.

9.2. Dane kontaktowe w odniesieniu do Programu BlueBiz są dostępne w lokalnych witrynach internetowych Air France, KLM i Partnerskich Linii Lotniczych Programu.
return to top of page