Ogólne Warunki Przewozu AIR FRANCE S.A.

ARTYKUŁ I - DEFINICJE

Poniższe wyrażenia stosowane w niniejszych warunkach, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsze warunki wskazują inaczej, będą miały następujące znaczenie:


„Przewoźnik Rzeczywisty”
oznacza przewoźnika rzeczywiście wykonującego lot.

„Opłaty Administracyjne”
oznacza opłaty naliczane w stosownych przypadkach od Pasażera przez Przewoźnika i/lub jego Agenta Autoryzowanego, w szczególności za modyfikację („Opłaty za Modyfikację”), ponowne wystawienie („Opłaty za Ponowne Wystawienie”) lub refundację („Opłaty za Refundację”) Biletu.

Pasażer będzie informowany przez Przewoźnika o kwocie należnych Opłat Administracyjnych przed sfinalizowaniem Rezerwacji.

Informacje o kwocie wspomnianych Opłat można uzyskać od Przewoźnika lub jego Agenta Autoryzowanego.

„Uzgodniona Przerwa w Podróży” (lub „Stopover”)
oznacza zaplanowaną przez Pasażera przerwę w podróży, w miejscu znajdującym się między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym podróży, zgodnie z Biletem lub Rozkładem Lotów.

„Przewóz Lotniczy” (lub „Podróż Lotnicza”)
oznacza przewóz Pasażera i jego Bagażu samolotem, zgodnie z definicją zawartą w odpowiedniej Konwencji.

„Air France”
oznacza „Air France”, francuską publiczną spółkę akcyjną o kapitale w wysokości 1.901.231.625 euro, z siedzibą przy 45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedex, wpisaną do rejestru handlowego i spółek Bobigny pod numerem 420 495 178.

„Strona Internetowa Air France”
oznacza stronę „www.airfrance.com”

„Kod Identyfikacyjny Przewoźnika”
oznacza kod nadany przez IATA, który identyfikuje każdego przewoźnika będącego członkiem tego Zrzeszenia, składający się z dwóch lub więcej liter alfabetu, liczb lub znaków alfanumerycznych i wykazany na Bilecie w połączeniu z numerem lotu.

„Podróż Lotnicza” (patrz „Przewóz Lotniczy”)

„Agent Autoryzowany”
oznacza osobę lub podmiot prawny upoważniony przez Przewoźnika do reprezentowania Przewoźnika w zakresie sprzedaży Biletów lotniczych na jego usługi lub usługi innego Przewoźnika, jeśli taki agent został odpowiednio upoważniony.

„Bagaż”
oznacza rzeczy osobiste towarzyszące Pasażerom w czasie ich podróży. Z wyjątkiem postanowień stanowiących inaczej, termin ten obejmuje zarówno Bagaż Rejestrowany, jak i Bagaż Nierejestrowany.

„Kwit Bagażowy”
oznacza część Formularza Identyfikacji Bagażu wydaną Pasażerowi przez Przewoźnika, dotyczącą przewozu Bagażu Rejestrowanego.

„Formularz Identyfikacji Bagażu”
oznacza nalepkę wydaną przez Przewoźnika wyłącznie w celu zidentyfikowania Bagażu Rejestrowanego oraz obejmującą część przyklejaną do Bagażu („Nalepka Bagażowa”) oraz drugą część wydawaną Pasażerowi w celu identyfikacji wspomnianego Bagażu („Kwit Bagażowy”).

„Nalepka Bagażowa”
oznacza część Formularza Identyfikacji Bagażu przyczepioną do Bagażu Rejestrowanego.

„Uprawniony” (patrz „Osoba Uprawniona do Rekompensaty”)

„Bagaż Kabinowy” (patrz „Bagaż Nierejestrowany”)

„Przewoźnik”
oznacza AIR FRANCE lub jakiegokolwiek innego przewoźnika, którego Kod Identyfikacyjny pojawia się na Bilecie lub na Bilecie Łącznym.

„Czarter”
oznacza działalność, w ramach której Przewoźnik, po zawarciu Umowy Przewozu z Pasażerem („Przewoźnik Kontraktowy”) deleguje na innego Przewoźnika („Przewoźnik Rzeczywisty”) odpowiedzialność za wykonanie całości lub części Przewozu Lotniczego. Oznacza również działalność, w ramach której jakakolwiek inna strona, która zawarła umowę z Pasażerem (na przykład biuro turystyczne) powierza Przewoźnikowi wykonanie całości lub części Przewozu Lotniczego.

„Bagaż Rejestrowany”
oznacza Bagaż, którym Przewoźnik zgodził się zaopiekować i na który wystawiono Formularz Identyfikacji Bagażu.

„Zamknięcie Odprawy” (patrz „Ostateczna Godzina Odprawy”)

„Ostateczna Godzina Odprawy” lub „CID” lub „Zamknięcie Odprawy”
oznacza godzinę, do której Pasażerowie muszą zakończyć formalności, w szczególności Odprawę, w tym w stosownych przypadkach odprawę Bagażu, i posiadać kartę pokładową.

„Code Share” (patrz „Lot Code Share”) „Lot Code Share” lub „Code Share”
means, as applicable:
oznacza lot wykonywany przez Przewoźnika Lotniczego, którym może być albo Przewoźnik, z którym Pasażer zawarł Umowę Przewozu („Przewoźnik Zawierający Umowę” lub „Przewoźnik Kontraktowy”), lub inny Przewoźnik (Przewoźnik wykonujący lot lub „Przewoźnik Rzeczywisty”), z którym Przewoźnik Zawierający Umowę skojarzył swój Kod Identyfikacyjny.

„Wspólnotowy Przewoźnik Lotniczy”
oznacza Przewoźnika Lotniczego, który posiada ważną licencję na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 roku.

„Bilet Łączny”
oznacza Bilet, którego wystawienie jest konieczne z uwagi na dużą liczbę kuponów Biletu pierwotnego, które razem stanowią pojedynczą Umowę Przewozu.

„Plan Awaryjny na wypadek przedłużających się opóźnień na płycie lotniska”
oznacza plan awaryjny przyjęty przez Przewoźnika w przypadku znacznych opóźnień samolotu na płycie lotniska zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z opisem przedstawionym przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT).

„Umowa Przewozu”
oznacza deklaracje i postanowienia widniejące na Bilecie, określone jako takie i obejmujące niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz informacje dla Pasażerów.

„Przewoźnik Kontraktowy” lub „Przewoźnik Zawierający Umowę”
oznacza przewoźnika, z którym Pasażer zawarł Umowę Przewozu i którego Kod Identyfikacyjny widnieje na Bilecie.

„Konwencja”
oznacza, zależnie od okoliczności:
(a) Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.,
(b) Protokół Haski z dnia 28 września 1955 r., zmieniający Konwencję Warszawską.
(c) Konwencję uzupełniającą z Guadalajary z dnia 18 września 1961 r.,
(d) Protokoły Montrealskie 1, 2 i 4 (1975), które zmieniają Konwencję Warszawską,
(e) Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

„Kupon”
oznacza papierowy Kupon na Przelot lub Kupon Elektroniczny, na każdym z których widnieje imię i nazwisko Pasażera, który ma odbyć przelot wskazany na Kuponie.

„Szkoda”
obejmuje szkodę wynikającą w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażer lub wynikającą z opóźnienia, szkodę całkowitą lub częściową, czy też jakąkolwiek inną szkodę wynikłą z Przewozu Lotniczego, zgodnie z poniższą definicją, lub pozostającą w bezpośrednim związku z nim.

„Dni”
oznacza dni kalendarzowe obejmujące siedem dni tygodnia, przy czym przyjmuje się, że w przypadku wysłania powiadomienia dzień wysyłki nie jest uwzględniany, a w celu ustalenia ważności Biletu data wystawienia Biletu lub data odlotu nie są wliczane.

„Kupon Elektroniczny”
oznacza Kupon Elektroniczny na Przelot lub jakikolwiek inny dokument o tej samej wartości, przechowywany w formacie cyfrowym w komputerowym systemie rezerwacji Przewoźnika.

„Bilet Elektroniczny”
oznacza Bilet zachowany przez Przewoźnika lub na jego wniosek w komputerowym systemie rezerwacji, który potwierdzany jest przez Wydruk Trasy Podróży (zwany również „Potwierdzeniem Trasy Podróży"), Kupon Elektroniczny na Przelot lub jakikolwiek inny dokument o tej samej wartości wystawiony przez Przewoźnika lub Agenta Autoryzowanego.

„Taryfy”
oznacza Taryfę zarezerwowaną przez Pasażera, w klasie rezerwacji, na określone trasy, loty i w stosownych przypadkach, daty.

„Kupon na Przelot”
oznacza część Biletu określoną jako „ważna na przewóz” lub, w przypadku Biletów Elektronicznych, Kupon Elektroniczny pokazujący dokładne punkty, między którymi Pasażer musi zostać przewieziony.

„Transport lotniczy kombinowany (kolejowo-morsko-drogowy)”
oznacza „przewóz kombinowany”, w ramach którego Przewóz Lotniczy i inne formy przewozu są sprzedawane łącznie i mogą być realizowane w ramach różnych systemów odpowiedzialności.

„Siła Wyższa”
oznacza okoliczności zewnętrzne wobec strony powołującej się na nie, gdzie strona może przedstawić dowody ich wystąpienia, które są nieprawidłowe lub niemożliwe do przewidzenia, których konsekwencji nie można było uniknąć pomimo dołożenia wszelkich starań.

„Dopuszczalna Ilość Bagażu”
oznacza maksymalną ilość Bagażu (na podstawie liczby i/lub wagi i/lub wymiarów) określoną przez Przewoźnika, którą może zabrać w podróż każdy Pasażer.

„Ogólne Warunki Przewozu”
oznacza niniejsze Ogólne Warunki Przewozu.

„Taryfa Brutto” lub „Taryfa wraz z Podatkiem”
oznacza Taryfę Netto plus Podatki.

„IATA” lub „Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych”
oznacza Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych utworzone w kwietniu 1945 roku w Montrealu, którego celem jest promowanie rozwoju bezpiecznego, regularnego i oszczędnego Przewozu Lotniczego, a także promowanie usług lotniczych i badanie problemów z nimi związanych.

„Lot Wewnętrzny” lub „Lot Krajowy”
oznacza jakikolwiek lot, dla którego miejscowości wylotu i przylotu znajdują się w tym samym państwie, w ramach jego ciągłości terytorialnej.

„Umowy Międzynarodowe (IIA i MIA) Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA)"
oznacza umowy między przewoźnikami w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych, podpisane 31 października 1995 roku w Kuala Lumpur (IIA) i 3 kwietnia 1996 w Montrealu (MIA), mające zastosowanie do przewoźników, którzy byli członkami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (patrz IATA) od 1 kwietnia 1997 roku, a które są objęte zakresem prawnym międzynarodowych źródeł prawa w sprawie odpowiedzialności przewoźników, określonych w punktach (a) do (d) terminu „Konwencja” zdefiniowanego powyżej.

„Lot Międzynarodowy”
oznacza, zgodnie z definicją zawartą w Konwencji, jakikolwiek lot, dla którego miejscowości wylotu i przylotu, a także ewentualnie przerwy w podróży, znajdują się na terytorium przynajmniej dwóch państw będących stronami Konwencji, pomimo przerw w podróży lub przesiadek, czy też w pojedynczym państwie, jeśli przerwa w podróży wyznaczona została w innym państwie, bez względu na to, czy wspomniane inne państwo jest lub nie jest stroną Konwencji.

„Opłaty za Wystawienie Biletu” (lub „Opłaty Biletowe”)
oznacza opłaty naliczone w odpowiednich przypadkach od Pasażera przez Przewoźnika lub jego Agenta Autoryzowanego jako zapłatę za wystawienie Biletu.
Kwota wspomnianych opłat określana jest przez wystawcę Biletu (Przewoźnika lub Agenta Autoryzowanego, zależnie od okoliczności).

„Potwierdzenie Trasy Podróży” (patrz „Wydruk Trasy Podróży”)

„Opłaty za Modyfikację” (patrz „Opłaty Administracyjne”)

„Taryfa Netto” lub „Taryfa bez Podatku
oznacza Opłatę naliczoną od Pasażera, z wyłączeniem Podatków i Opłat za Wystawienie Biletu.

„Pasażer (Pasażerowie)”
oznacza jakąkolwiek osobę posiadającą Bilet, z wyjątkiem członków załogi, przewożoną lub oczekującą na przewóz samolotem.

„Kupon dla Pasażera” lub „Potwierdzenie dla Pasażera”
oznacza część Biletu wystawioną przez Przewoźnika lub w jego imieniu, która jest określona jako taka i musi zostać zachowana przez Pasażera.

„Potwierdzenie dla Pasażera” (patrz „Kupon dla Pasażera”)

„Pasażer o Ograniczonej Mobilności”
oznacza jakąkolwiek osobę, której zdolności ruchowe są ograniczone przy korzystaniu z transportu z uwagi na niepełnosprawność fizyczną (czuciową lub motoryczną, stałą lub tymczasową), upośledzenie umysłowe, wiek lub inną przyczynę niepełnosprawności, a której stan wymaga szczególnej uwagi i dostosowania usług udostępnianym wszystkim Pasażerom do potrzeb tej osoby.

„Osoba Uprawniona do Rekompensaty”
oznacza Pasażera lub jakąkolwiek inną osobę, która może wystąpić o rekompensatę w imieniu wspomnianego Pasażera, zgodnie z obowiązującym prawem.

„Zwierzęta”

oznacza zwierzę znajdujące się w kabinie lub luku bagażowym, podróżujące z Pasażerem, który jest jego właścicielem lub osobą, która przyjęła odpowiedzialność za nie w imieniu właściciela w czasie podróży.

„Opłaty za Refundację” (patrz „Opłaty Administracyjne”)

„Opłaty za Ponowne Wystawienie” (patrz „Opłaty Administracyjne”)

„Rezerwacja”
oznacza jakikolwiek wniosek o przewóz złożony przez Pasażera, zarejestrowany przez Przewoźnika Lotniczego lub jego Agenta Autoryzowanego.

„Dane Dotyczące Połączeń” lub „Rozkłady Lotów”
oznacza listę czasów odlotów i przylotów samolotu, uwidocznioną w rozkładach lotów publikowanych przez Przewoźnika lub z jego inicjatywy, czy też opublikowaną drogą elektroniczną.

„Rozkłady Lotów” (patrz „Dane Dotyczące Połączeń”)

„Specjalna Deklaracja Wartości”
oznacza deklarację złożoną przez Pasażera przy przekazaniu Bagażu do odprawy, wskazująca wartość wyższą niż określoną jako limit odpowiedzialności przez Konwencję, w zamian za dopłatę.

„Specjalne Prawo Ciągnienia (SDR)”
oznacza jednostkę rozliczeniową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której wartość MFW ustala okresowo na podstawie listy cen kliku odnośnych walut.

„Stopover”
oznacza punkty wykazane na Bilecie lub w Rozkładach Lotów jako przerwy zaplanowane w planie podróży Pasażera, z wyjątkiem punktów odlotu i przylotu.

„Nalepka” (patrz „Nalepka Bagażowa”)

„Podatki”
oznacza koszty, podatki i opłaty nałożone przez rząd, operatora portu lotniczego lub jakiekolwiek inne władze określone w art. 4 poniżej.

„Bilet”
oznacza ważny dokument stwierdzający prawo do Przewozu, w formie „kwitu podróży indywidualnej lub grupowej”, lub jako ekwiwalent w formie elektronicznej, wystawiony lub autoryzowany przez Przewoźnika Lotniczego lub jego Agenta Autoryzowanego, który może uzupełniać Formularz Identyfikacji Bagażu dla Bagażu Rejestrowanego. Bilet jest dowodem zawarcia Umowy Przewozu, a tym samym obejmuje niniejsze Ogólne Warunki Przewozu. Obejmuje informacje dla Pasażerów, zgodnie z postanowieniami Konwencji.

„Wydruk Trasy Podróży” lub „Potwierdzenie Trasy Podróży”
oznacza jeden lub więcej dokumentów, które Przewoźnik wystawia dla Pasażera, który potwierdza wystawienie Biletu Elektronicznego i opatrzony jest imieniem i nazwiskiem, informacjami dotyczącymi lotu i informacjami dla Pasażerów.

„Bagaż Nierejestrowany” lub „Bagaż Kabinowy”
oznacza cały Bagaż inny niż Bagaż Rejestrowany. Bagaż ten pozostaje pod opieką Pasażera.

ARTYKUŁ 2 – ZAKRES ZASTOSOWANIA

2.1. Postanowienia ogólne

(a) Warunki Umowy Przewozu są warunkami, do których odnosi się Bilet Pasażera.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.2 poniżej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie do wszystkich lotów lub części lotów, dla których numer lotu Air France (Kod Identyfikacyjny "AF") pojawia się na Bilecie lub na odpowiadającym mu Kuponie.

(b) Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu stosuje się również do przewozu bezpłatnego lub po stawkach obniżonych, chyba że postanowienia Umowy Przewozu lub jakiegokolwiek innego dokumentu umownego wiążącego Air France z Pasażerem stanowią inaczej.

(c) Wszystkie przewozy podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu i przepisom Przewoźnika dotyczącym taryf, obowiązującym w momencie dokonywania Rezerwacji przez Pasażera.

(d) Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu zostały sporządzone z uwzględnieniem postanowień Konwencja Montrealskiej z 28 maja 1999 roku oraz obowiązującego prawa europejskiego.

(e) Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu można uzyskać od Air France lub jej Agentów Autoryzowanych i zapoznać się można z nimi na Stronie Internetowej Air France.

2.2. Czarter i Loty Code Share

(a)Określone loty świadczone przez Przewoźnika mogą podlegać umowie czarterowej lub umowie Code Share. 

(b) Jeśli przewóz jest realizowany na mocy umowy czarterowej lub umowy Code Share, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu będą miały zastosowanie w szczególności w przypadkach, gdy są korzystniejsze niż warunki Przewoźnika Rzeczywistego.

(c) Pasażer jest informowany o tożsamości Przewoźnika Rzeczywistego lub Przewoźników Rzeczywistych w momencie zawarcia Umowy Przewozu.

Po zawarciu Umowy Przewozu, przewoźnik inny niż określony na Bilecie może wykonać dany Przewóz Lotniczy. Przewoźnik poinformuje Pasażera o tożsamości przewoźnika, gdy tylko będzie on mu znany. We wszystkich przypadkach Pasażer zostanie poinformowany, najpóźniej w momencie Odprawy lub w przypadku połączenia bez wcześniejsze odprawy, przed wejściem na pokład, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2.3. Plan Awaryjny na wypadek przedłużających się opóźnień na płycie lotniska mający zastosowanie na terytorium Stanów Zjednoczonych dotyczy Przewoźnika rzeczywiście wykonującego lot (Przewoźnik Rzeczywisty).

2.4. Prawo nadrzędne

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są niezgodne z obowiązującym prawem lub zasadami porządku publicznego, w którym to przypadku przeważy wspomniane prawo lub zasady. Jakiekolwiek uznanie za nieważne jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa Przewozu nie mogła nadal obowiązywać bez postanowienia uznanego za nieważne i nieskuteczne, a było ono decydujące i istotne dla istnienia wspomnianej Umowy.

ARTYKUŁ 3 - BILETY

3.1. Postanowienia ogólne

(a) Bilet stanowi dowód zawarcia i treści Umowy Przewozu między Przewoźnikiem a Pasażerem, którego imię i nazwisko widnieje na Bilecie, chyba że zostanie udowodnione co innego.

(b) Usługa Przewozu jest świadczona wyłącznie Pasażerowi (Pasażerom) wskazanemu na Bilecie. Przewoźnik zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentów tożsamości tych Pasażerów. Pasażerowie muszą tym samym móc przedstawić Przewoźnikowi dowód ich tożsamości, a także tożsamości osób, za które są odpowiedzialni, w dowolnym momencie w czasie podróży.

(c) Bilet nie może zostać przeniesiony, podlegać odpowiednim obowiązującym przepisom, w szczególności dotyczącym wakacji zorganizowanych. Jeśli osoba inna niż osoba podróżująca okaże Bilet na przewóz lub do refundacji, Przewoźnik nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli działając w dobrej wierze, dokona przewozu lub refundacji wobec osoby przedstawiającej Bilet. 

(d) Określone Bilety, które są sprzedawane za określone Taryfy, są częściowo lub całkowicie niemodyfikowalne i/lub niepodlegające refundacji. Do obowiązków Pasażera przy dokonywaniu rezerwacji należy zapoznanie się z warunkami mającymi zastosowanie do wykorzystania Biletu, a także, gdy jest to konieczne, wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia pokrywającego okoliczności, w jakich mogą być zmuszeni do anulowania podróży.

(e) Ponieważ Bilet podlega obowiązkowym warunkom formalnym, Bilet przez cały czas pozostanie własnością wystawiającego go Przewoźnika. 

(f) Z wyjątkiem Biletów Elektronicznych, Pasażerowie mogą zostać przewiezieni, wyłącznie jeśli mogą przedstawić ważny Bilet, zawierający odpowiadający mu Kupon na dany lot, oraz wszystkie inne niewykorzystane Kupony, a także Kupon dla Pasażera. Dodatkowo Bilet, który został zniszczony lub zmodyfikowany przez osobę inną niż Przewoźnik lub jeden z jego Agentów Autoryzowanych, nie będzie ważny na przewóz. W przypadku Biletów Elektronicznych Pasażerowie muszą przedstawić dowód tożsamości i zostaną przewiezieni, jeśli w ich imieniu wystawiony został ważny Bilet Elektroniczny.

(g) W przypadku straty lub szkody dotyczącej całości lub części Biletu lub braku przedstawienia Biletu zawierającego Kupon dla Pasażera i wszystkie niewykorzystane Kupony na Przelot, Przewoźnik wymieni całość lub część wskazanych Biletów na wniosek Pasażera. Wymiana ta będzie w formie nowo-wystawionego Biletu, pod warunkiem, że w momencie złożenia wniosku Przewoźnik posiada dowód wystawienia ważnego Biletu na dany lot (loty). Przewoźnik, który ponownie wystawi Bilet naliczy od Pasażera Opłaty Administracyjne za ponowne wystawienie Biletu, chyba że strata lub szkoda została spowodowana przez Przewoźnika lub jego Agenta Autoryzowanego.

Jeśli wyżej wymieniony dowód nie zostanie przedstawiony przez Pasażera, Przewoźnik wystawiający ponownie Bilet może wymagać od Pasażera Taryfy Brutto za wymieniony Bilet. Opłata ta zostanie zrefundowana, gdy Przewoźnik otrzyma dowód, że utracony lub uszkodzony Bilet nie został wykorzystany w okresie ważności lub gdy w tym samym okresie Pasażer znajdzie oryginalny Bilet i przedłoży go do Przewoźnika.

(h) Do obowiązków Pasażera należy podjęcie wszelkich środków w celu zapewnienia, że Bilet nie zostanie zgubiony lub ukradziony.

(i) Jeśli Pasażer korzysta z redukcji Taryfy lub Opłaty podlegającej konkretnym warunkom, Pasażer musi być w stanie przez cały czas podróży przedstawić pracownikom lub agentom Przewoźnika odpowiednie wspierające dokumenty uzasadniające przyznanie takiej konkretnej Opłaty, a także móc udowodnić ich ważność. Przy ich braku dokonana zostanie dokonana korekta Opłaty równa różnicy między Taryfą Brutto zapłaconą początkowo a Taryfą Brutto, którą Pasażer zapłaciłby, w przeciwnym razie Pasażer może nie zostać wpuszczony na pokład samolotu.

3.2. Okres ważności

(a) Jeśli nie stwierdzono inaczej na Bilecie lub w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu, i z wyjątkiem Taryfy wpływających na okres ważności Biletu, zgodnie z informacją przekazaną Pasażerowi przy zakupie Biletu lub na samym Bilecie, Bilet jest ważny na przewóz:

  1. przez rok od daty jego wystawienia lub
  2. przez rok od daty wykorzystania pierwszego Kuponu, jeśli nastąpi to w ciągu roku od daty wystawienia Biletu.


(b) Jeśli Pasażer znajdujący się w posiadaniu ważnego Biletu nie może odbyć podróży w okresie ważności Biletu, ponieważ gdy Pasażer złoży wniosek o Rezerwację na lot, Przewoźnik nie może potwierdzić Rezerwacji wnioskowanej przez Pasażera:

  1. ważność wspomnianego Biletu zostanie przedłużona,
  2. lub Taryfa Brutto za Bilet zostanie zwrócona, na podstawie warunków zawartych w art. 14 poniżej, nawet w przypadku gdy Bilet nie podlega refundacji,
  3. lub Pasażer przyjmie odpowiadającą ponowną korektę taryfy.


(c) Jeśli po rozpoczęciu podróży Pasażer nie będzie mógł jej kontynuować ze względów zdrowotnych w okresie ważności Biletu, Przewoźnik może przedłużyć ważność Biletu do daty, w której Pasażer znów może podróżować lub do daty pierwszego dostępnego lotu, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego powody zdrowotne, które przeszkodziły Pasażerowi w kontynuowaniu podróży i pod warunkiem, że owe powody zdrowotne nie były znane w momencie dokonania Rezerwacji. Wspomniane przedłużenie rozpocznie się dopiero w punkcie, w którym podróż została przerwana i będzie ważne na przewóz w klasie, za którą zapłacono pierwotną Taryfę. Jeśli niewykorzystane Kupony na Przelot zawierają jedną lub więcej Uzgodnionych Przerw w Podróży, ważność Biletu może zostać przedłużona najwięcej o trzy miesiące od daty wskazanej na przedłożonym zaświadczeniu lekarskim. W ten sam sposób Air France może na wniosek przedłużyć ważność Biletów dla członków najbliższej rodziny podróżujących z Pasażerem, z zastrzeżeniem zgodności z powyższymi warunkami dotyczącymi przedstawienia dowodu.

(d) W przypadku śmierci Pasażera w czasie podróży, Bilety osób towarzyszących zmarłemu Pasażerowi mogą zostać zmienione, albo przez uchylenie jakichkolwiek wymogów dotyczących minimalnego pobytu lub poprzez wydłużenie okresu ważności wspomnianych Biletów. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny Pasażera, którego podróż się rozpoczęła, ważność jego Biletów i Biletów członków najbliższej rodziny podróżujących z nim może zostać zmieniona w ten sam sposób. Wszelkie zmiany wspomniane powyżej mogą zostać wprowadzone wyłącznie po otrzymaniu ważnego aktu zgonu. Wyżej wspomniane przedłużenie rozpocznie się dopiero w punkcie, w którym podróż została przerwana i będzie ważne na przewóz w klasie, której dotyczyła zapłacona Taryfa Brutto. Jakiekolwiek przedłużenie nie może przekroczyć czterdziestu pięciu (45) dni od daty zgonu.

3.3. Siła Wyższa, na którą powołał się Pasażer

Jeśli Pasażer znajduje się w posiadaniu Biletu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3.1 (d) powyżej, który nie został wykorzystany lub został częściowo wykorzystany i jeśli nie jest możliwe odbycie podróży z uwagi na Siłę Wyższą, zgodnie z jej definicją zawartą w art. 1, Przewoźnik wystawi Pasażerowi notę kredytową odpowiadającą Taryfie Brutto za Bilet niepodlegający refundacji i/lub modyfikacji, która jest ważna przez rok na kolejną podróż lotami Przewoźnika i podlega odpowiednim Opłatom Administracyjnym, pod warunkiem, że Pasażer poinformuje Przewoźnika tak szybko, jak to tylko możliwe i przedstawi dowód takiego zdarzenia Siły Wyższej.

3.4. Kolejność wykorzystania Kuponów na Przelot

(a) Taryfa zastosowana w dacie wystawienia Biletu obowiązuje wyłącznie dla Biletu wykorzystanego w całości i w kolejności poszczególnych Kuponów na Przelot, dla określonej podróży i w określonych datach. Wszelkie niezgodne wykorzystanie Biletu może spowodować zapłatę dodatkowej taryfy na podstawie warunków wskazanych poniżej.

(b) Taryfa Brutto ustanowiona na podstawie szczegółów, dat lotów i tras określonych na Bilecie odpowiada miejscu odlotu i miejscu przylotu, poprzez jakikolwiek punkt Stopover wyznaczony przy zakupie Biletu, i stanowi integralną część Umowy Przewozu.

(c) Zmiana miejsca odlotu lub przylotu w podróży Pasażera (na przykład jeśli Pasażer nie wykorzystał pierwszego Kuponu lub nie wykorzystał wszystkich Kuponów, lub jeśli Kupony nie zostały wykorzystane w kolejności wystawienia) może doprowadzić do zmiany Taryfy Brutto zapłaconej pierwotnie przez Pasażera. Wiele Taryf obowiązuje w datach i w odniesieniu do lotów określonych na Bilecie. W przypadku zmiany określonej powyżej, Pasażer może być zobowiązany do zapłaty taryfy dodatkowej [lub być uprawniony do refundacji, zależnie od okoliczności] równiej różnicy między Taryfą Brutto początkowo zapłaconą a Taryfą Brutto, która Pasażer powinien był zapłacić przy wystawieniu Biletu na podróż rzeczywiście wykonaną przez Pasażera. 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany zastosowane zostaną w odpowiednich przypadkach Opłaty Administracyjne.

(d) Jeśli Pasażer nie wykorzysta wszystkich Kuponów na Przelot i wcześniej przerwie podróż, Pasażer może być zobowiązany do zapłaty stałej kwoty określonej przez Przewoźnika w momencie dokonania Rezerwacji w celu odzyskania Bagażu Rejestrowanego.

3.5. Zmiany, jakich chce dokonać Pasażer podlegają warunkom taryfy dołączonym do jego Biletu oraz zapłaty odpowiednich Opłat Administracyjnych.

3.6. Identyfikacja Przewoźnika

Identyfikacja Przewoźnika może być uwidoczniona jako skrót na Bilecie, przy użyciu Kodu Identyfikacyjnego (zgodnie z jego definicją zawartą w art. 1).

Za adres Przewoźnika uznaje się adres jego siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności.

ARTYKUŁ 4 - TARYFY, PODATKI, KOSZTY I OPŁATY

4.1. Taryfy

Z wyjątkiem przypadków, w których postanowiono inaczej, Taryfy za Bilety stosowane są wyłącznie do przewozu z portu lotniczego w miejscu rozpoczęcia podróży do portu lotniczego docelowego. Taryfy nie obejmują przewozu lądowego pomiędzy lotniskami ani pomiędzy lotniskami a terminalami w danym mieście. Taryfa zostanie obliczona zgodnie z Taryfami obowiązującymi w dniu Rezerwacji Biletu, na podróż przewidzianą w datach i na trasę wskazaną na Bilecie. Jakiekolwiek zmiany trasy lub terminu podróży może mieć wpływ na stosowaną Taryfę.

Mające zastosowanie Taryfy to te publikowane przez Przewoźnika lub obliczane przezeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi taryf na określone loty od miejsca rozpoczęcia podróży do punktu docelowego, na daną klasę przewozu, w dacie Rezerwacji Biletu.

Przy dokonywaniu Rezerwacji Pasażer zostanie poinformowany o wysokości Taryfy Brutto za Bilet oraz Opłat za Wystawienie Biletu, a także ogólnej Taryfy za Bilet (obejmującej Taryfę Brutto i Opłaty za Wystawienie Biletu).

4.2. Koszty, podatki i opłaty

Wszystkie koszty, podatki lub opłaty nałożone przez rządy, jakiekolwiek inne władze lub przez operatora portu lotniczego będą podlegały zapłacie przez Pasażera. Przy dokonywaniu Rezerwacji Biletu, Pasażerowie zostaną poinformowani o wspomnianych kosztach, podatkach lub opłatach, które zostaną naliczone oprócz Taryfy Netto i zostaną wykazane osobno na Bilecie. Wspomniane koszty, podatki i opłaty mogą zostać utworzone lub zwiększone przez rząd, inne władze lub operatora portu lotniczego po dacie Rezerwacji Biletu. W tym przypadku Pasażer musi zapłacić odpowiednią kwotę. Odwrotnie, jeśli koszty, podatki i opłaty zostaną zmniejszone lub uchylone, Pasażer może otrzymać refundację z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kwot.
Gdyby Pasażer nie podróżował lotem, na który ma potwierdzoną Rezerwację, Pasażer otrzyma refundację wspomnianych podatków, opłat lotniskowych oraz innych kosztów, których płatność związana jest z rzeczywistym wejściem Pasażera na pokład samolotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3. Opłaty za Wystawienie Biletu naliczane przez Przewoźnika

Za wystawienie Biletu Przewoźnik może naliczyć od Pasażera Opłaty za Wystawienie Biletu.
Opłaty za Wystawienie Biletu różnią się w zależności od rodzaju podróży, Taryfy oraz kanału dystrybucji Biletów.
Opłaty te dodawane są do Taryfy Brutto.
Opłaty za Wystawienie Biletu naliczone przez Przewoźnik w stosownych przypadkach nie podlegają refundacji, z wyjątkiem przypadków, w których Bilet został anulowany z powodu błędu popełnionego przez Przewoźnika.

Pasażer zostanie poinformowany o kwocie Opłaty za Wystawienie Biletu, która zostanie naliczona przez Przewoźnika przed finalizacją Rezerwacji.

Kwotę Opłaty za Wystawienie Biletu naliczanej przez Air France można sprawdzić u Przewoźnika i na jego Stronie Internetowej.

4.4. Waluta płatności

Taryfy Netto, Podatki, Opłaty za Wystawienie Biletu oraz Opłaty Administracyjne podlegają zapłacie w walucie kraju, w którym Bilet został zakupiony, chyba że Przewoźnik lub jego Agent Autoryzowany określił inną walutę w momencie zakupu Biletu lub wcześniej (na przykład z uwagi na fakt, że waluta lokalna jest niewymienialna). Dodatkowo Przewoźnik może według własnego uznania przyjąć płatność w innej walucie.

do góry