Ogólne Warunki Przewozu AIR FRANCE S.A.

ARTYKUŁ 10 - BAGAŻ

10.1. Postanowienia ogólne

10.1.1 Obowiązki Pasażera

(a) Pasażerowie deklarują, że są w pełni świadomi zawartości Bagażu.

(b) Pasażerowie zobowiązują się nie zostawiać Bagażu bez opieki od czasu jego spakowania i do nie przyjmować przedmiotów od innego Pasażera lub jakiejkolwiek innej osoby.

(c) Pasażerowie zobowiązują się nie podróżować z bagażem powierzonym im przez osobę trzecią.

(d) Pasażerom radzi się nie umieszczać w Bagażu artykułów łatwo psujących się lub kruchych. Jeśli jednak Pasażer umieści takie artykuły lub przedmioty w Bagażu, musi dopilnować, aby zostały należycie i bezpiecznie zapakowane i ochronione w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie uszkodzić zarówno owych artykułów i przedmiotów, jak i Bagażu należącego do innych Pasażerów lub samolotu Przewoźnika.

10.1.2. Przedmioty niedozwolone

Pasażerom nie wolno umieszczać w Bagażu jakichkolwiek przedmiotów, których przewóz jest zabroniony lub ograniczony odpowiednimi regulacjami i obowiązującymi przepisami w jakimkolwiek państwie wylotu, przylotu lub tranzytu, czy też państwie, nad którym przelatuje samolot, w tym w szczególności:

(a) przedmiotów, które mogą być uznane za stwarzające zagrożenie dla statku powietrznego, ludzi i mienia znajdującego się na pokładzie, jak również zagrożenia, które zostały wymienione w Regulaminie Towarów Niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (IACO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) oraz w obowiązujących regulaminach Przewoźnika (Przewoźnik udostępnia Pasażerowi dodatkowe informacje na każde jego życzenie); przedmioty te obejmują w szczególności materiały wybuchowe, sprężony gaz, substancje utleniające, radioaktywne lub magnetyczne, substancje łatwopalne, toksyczne lub żrące, a także substancje płynne jakiegokolwiek rodzaju (z wyjątkiem płynów znajdujących się w Bagażu podręcznym i przeznaczonych do użytku osobistego Pasażerów w czasie podróży).

(b) przedmiotów, których waga, wymiary, konfiguracja lub charakter sprawiają, że nie nadają się do przewozu, zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystywanego rodzaju samolotu. Przewoźnik udostępnia informacje o takich przedmiotach na życzenie Pasażera.

(c) broni palnej oraz naboi, z wyjątkiem broni i naboi przeznaczonych do polowania lub do celów sportowych, które w celu uznania ich za Bagaż Rejestrowany muszą być rozładowane i odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Przewóz amunicji odbywa się według Regulaminu Towarów Niebezpiecznych ICAO oraz IATA, zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej.

(d) broni tnącej, broni kłującej i aerozoli, które mogą zostać wykorzystane do ataku lub obrony, broni zabytkowej, mieczy, noży i innych tego typu broni. Ten rodzaj przedmiotów nie może w żadnym przypadku być transportowany w kabinie. Niemniej jednak mogą zostać włączone do Bagażu Rejestrowanego, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika.

(e) żywych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt przewożonych z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 10.4.

10.1.3. Prawo przeszukania

Z przyczyn bezpieczeństwa i/lub na wniosek władz Pasażer może zostać poproszony o poddanie się przeszukaniu lub prześwietleniu Bagażu (przy użyciu promieni Roentgena lub innej techniki). Jeśli Pasażer jest niedostępny, jego Bagaż może zostać prześwietlony lub przeszukany pod jego nieobecność, w celu stwierdzenia w szczególności, czy zawiera przedmioty wspomniane w punkcie 10.1.2 powyżej. Jeśli Pasażer odmówi zastosowania się do takie prośby, Przewoźnik może odmówić przewiezienia jego i jego Bagażu.

10.1.4. Prawo odmowy przewozu Bagażu

(a) Ze względów bezpieczeństwa Przewoźnik może odmówić przewiezienia lub dalszego przewożenia Bagażu Pasażera, jeśli zawiera on przedmioty wymienione w punkcie 10.1.2. powyżej lub jeśli Pasażer nie przestrzega obowiązków określonych w punktach 10.1.1 (a), (b) i (c). Przewoźnik nie jest zobowiązany do przejęcia opieki nad Bagażem i/lub przedmiotami, których przewiezienia odmówiono.

(b) Przewoźnik może – w szczególności ze względów bezpieczeństwa lub higieny – odmówić przewiezienia jakiegokolwiek przedmiotu nieprzystosowanego do Przewozu Lotniczego z uwagi na jego wymiary, kształt, wagę, zawartość, konfigurację lub charakter, lub odmówić dalszego przewożenia, gdyby wykryto je w czasie podróży.

(c) Przewoźnik może odmówić przewiezienia Bagażu, dla którego Pasażer odmówił wniesienia dopłaty zgodnie z definicją zawartą w punkcie 10.2.2. Przewoźnik nie jest zobowiązany do przejęcia opieki nad Bagażem i/lub przedmiotami, których przewiezienia odmówiono.

(d) Przewoźnik nie wyrazi zgody na przewiezienie zwierząt, które nie posiadają dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z definicją zawartą w szczególności w ust. 10.4.

(e) Przewoźnik może odmówić przewiezienia w luku bagażowym Bagażu, który nie został przekazany przez Pasażera Przewoźnikowi przed Ostateczną Godziną Odprawy na warunkach określonych w punkcie 10.2.1 (a).

10.2. Bagaż Rejestrowany

10.2.1. Postanowienia ogólne

(a) Pasażer musi przekazać Bagaż przy stanowisku odprawy Przewoźnika w celu jego odprawienia przed Ostateczną Godziną Odprawy.

(b) Natychmiast po przekazaniu przez Pasażerów Bagażu przy Odprawie na powyższych warunkach, Przewoźnik przejmie opiekę nad nimi i wystawi Pasażerom Kwit Bagażowy dla każdej sztuki Bagażu Rejestrowanego.

(c) Pasażerowie muszą oznaczyć swój Bagaż Rejestrowany imieniem i nazwiskiem.

(d) Bagaż Rejestrowany, jeśli to tylko możliwe, będzie przewożony tym samym samolotem, co Pasażer, chyba że ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa Przewoźnik podejmie decyzję o jego przewiezieniu innym lotem. W tym przypadku Przewoźnik dostarczy Bagaż do Pasażera, chyba że obowiązujące przepisy wymagają, aby Pasażer był obecny przy kontroli celnej.

(e) Bagaż Rejestrowany musi wytrzymać zwykłe czynności załadunkowe i chronić swoją zawartość.

(f) Pasażerom radzi się, aby nie umieszczali w Bagażu walut, biżuterii, dzieł sztuki, metali szlachetnych, naczyń srebrnych, papierów wartościowych lub innych przedmiotów wartościowych, sprzętu optycznego lub fotograficznego, komputerów i/lub sprzętu i urządzeń elektronicznych i/lub telekomunikacyjnych, instrumentów muzycznych, paszportów i dokumentów tożsamości, kluczy, dokumentów biznesowych, manuskryptów lub aktów notarialnych, czy to oznaczonych co do tożsamości, czy co do gatunku, itp. W tym zakresie wskazuje się, że w przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Bagażu Rejestrowanego Przewoźnik będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie w zakresie zdefiniowanym w Konwencji oraz w art. 19 Ogólnych Warunków Przewozu.

(g) Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Pasażerom radzi się nie przewozić jakichkolwiek leków w Bagażu Rejestrowanym.

10.2.2. Dopuszczalna Ilość Bagażu

(a) Dopuszczalna Ilość Bagażu odpowiada przewożeniu w luku bagażowym ilości Bagażu na pasażera ograniczonej co do liczby i/lub wagi i/lub wymiarów, ustalonej na podstawie miejsca docelowego i zapłaconej Taryfy, zgodnie z oznaczeniem na Bilecie.

(b) Pasażerowie mogą podróżować z Bagażem Rejestrowanym, który przekracza Dopuszczalną Ilość Bagażu z zastrzeżeniem wniesienia dopłaty. Warunki dotyczące takiej dopłaty można uzyskać od Przewoźnika i jego Agentów Autoryzowanych oraz na Stronie Internetowej Air France.

(c) We wszystkich przypadkach Bagaż Rejestrowany nie może przekroczyć maksymalnej wagi na Pasażera. Informacje dotyczące owej maksymalnej wagi można uzyskać od Przewoźnika i jego Agentów Autoryzowanych oraz Stronie Internetowej Air France.

(d) Pasażerowie mogą uzyskać wszelkie istotne informacje dotyczące Dopuszczalnej Ilości Bagażu od Przewoźnika i jego Agentów Autoryzowanych oraz na Stronie Internetowej Air France.

10.2.3. Specjalna Deklaracja Wartości

(a) Dla całości Bagażu Rejestrowanego, którego wartość przekracza limity odpowiedzialności wg Konwencji, w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia Pasażerowie mogą albo osobiście ubezpieczyć cały Bagaż przed odbyciem podróży lub – przy przekazaniu Bagażu Przewoźnikowi – złożyć Specjalną Deklarację Wartości ograniczoną do określonej kwoty. w tym przypadku Pasażer musi wnieść dopłatę. Rekompensata zostanie wypłacona zgodnie z postanowieniami art. 19.

(b) Przewoźnik zastrzega sobie prawo zweryfikowania odpowiedniości zadeklarowanej wartości z uwago na wartość Bagażu i jego zawartości.

(c) Wszystkie Specjalne Deklaracje Wartości muszą zostać złożone Przewoźnikowi przez Pasażera przed Ostateczną Godziną Odprawy. Przewoźnik ma również możliwość odgórnego ograniczenia wysokości deklaracji, które mogą zostać złożone w maksymalnej kwocie. Przewoźnik ma również prawo przedstawić w razie szkody dowód, że zadeklarowana kwota była wyższa niż rzeczywista wartość dla Pasażera w momencie dostarczenia.

(d) Pasażerowie mogą uzyskać od Przewoźnika wszelkie istotne informacje dotyczące Specjalnej Deklaracji Wartości i dopłat określonych w punkcie 10.2.3 (a) powyżej.

10.2.4. Odbiór i dostawa Bagażu

(a) Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2.1 (d), do obowiązku Pasażerów należy odebranie Bagażu Rejestrowanego, gdy tylko zostanie im udostępniony w miejscu docelowym lub w miejscu Uzgodnionej Przerwy w Podróży. Jeśli Pasażer nie odbierze Bagażu w ciągu trzech miesięcy od momentu udostępnienia mu Bagażu, Przewoźnik może zadysponować takim Bagażem bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Pasażera.

(b) Jedynie okaziciel Kwitu Bagażowego ma prawo do odbioru Bagażu Rejestrowanego.

(c) Jeśli osoba odbierająca Bagaż nie może przedstawić Kwitu Bagażowego, Przewoźnik przekaże jej Bagaż wyłącznie pod warunkiem, że potwierdzi ona prawo do Bagażu w zadowalający sposób.

(d) Przyjęcie Bagażu przez okaziciela Kwitu Bagażowego bez jakiejkolwiek skargi z jego strony w momencie dostawy stanowi założenie, że Bagaż został dostarczony w dobrym stanie, zgodnie z Umową Przewozu, chyba że zostanie udowodnione inaczej.

10.3. Bagaż Nierejestrowany

(a) Wszystkie Bilety pozwalają na przewiezienie w kabinie pewnej ilości Bagażu Nierejestrowanego, który ograniczony jest co do liczby i/lub wagi i/lub wymiarów. Gdyby informacja taka nie została podana Pasażerowi, przyjęta zostanie jedna sztuka Bagażu Nierejestrowanego i Bagaż Nierejestrowany musi mieścić się w przestrzeni pod siedzeniem znajdującym się przed Pasażerem lub w zapewnionym w tym celu schowku.

Gdyby Przewoźnik wymagał oddania Bagażu do luku bagażowego w wyniku niezastosowania się przez Pasażera do powyższych warunków, Pasażer może być zmuszony w stosownych przypadkach do wniesienia dopłaty zgodnie z postanowieniami punktu 10.2.2 (b).

Przewoźnik może odmówić przyjęcia do kabiny pewnych sztuk Bagażu, które Pasażerowie pragną wziąć ze sobą do kabiny, ze względów bezpieczeństwa, operacyjnych lub konfiguracji samolotu w jakimkolwiek momencie przed odlotem i bagaż taki musi zostać przewieziony jako Bagaż Rejestrowany.

(b) Bagaż/przedmioty, których Pasażerowie nie chcą przewozić w luku bagażowym (takie jak delikatne instrumenty muzyczne lub inne przedmioty) i które nie są zgodne z postanowieniami punktu 10.3. (a) powyżej (zbyt duże wymiary i/lub waga) mogą zostać przyjęte do przewozu w kabinie, jedynie jeśli Przewoźnik został należycie poinformowany o nich przez Pasażera przed Odprawą i udzielił zgody. W tym przypadku przewóz wspomnianego Bagażu może podlegać dopłacie, zgodnie z warunkami taryfy Przewoźnika, którą można uzyskać od Przewoźnika.

(c) Pasażerowie ponoszą odpowiedzialność za mienie osobiste i Bagaż Nierejestrowany, który biorą ze sobą do kabiny. W przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty lub uszkodzenia przedmiotów osobistych i Bagażu Nierejestrowany, Przewoźnik może być pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, w którym dowiedziono, że on lub jego pracownicy lub agenci dopuścili się wykroczenia, przy czym odpowiedzialność taka będzie ograniczona do kwoty określonej w art. 19 Ogólnych Warunków Przewozu.

10.4. Zwierzęta

10.4.1. Postanowienia ogólne

(a) Przewóz Zwierząt podróżujących z Pasażerami dokonywany jest z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody Przewoźnika.

(b) Liczba Zwierząt, które można przewieźć jest ograniczona dla danego lotu i na Pasażera.

(c) Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewóz pewnych kategorii Zwierząt jest zakazany. Informacje dotyczące Tych kategorii można uzyskać na życzenie od Przewoźnika i jego Agentów Autoryzowanych oraz na Stronie Internetowej Air France.

(d) Pasażerowie muszą móc przedstawić ważne dokumenty dotyczące ich Zwierząt, wymagane przez władze w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu, w tym w szczególności paszporty, świadectwa zdrowia i szczepień, a także zezwolenia na wwóz lub tranzyt.

(e) W zależności od punktu docelowego, przewóz Zwierząt może podlegać warunkom, w szczególności w odniesieniu do wieku, wagi i kontroli zdrowia, które Pasażer może uzyskać od Przewoźnika.

(f) Zwierzę i jego klatka nie są wliczone do Dopuszczalnej Ilości Bagażu; Pasażer musi wnieść dopłatę, której warunki uzyskać można od Przewoźnika.

(g) Psy przewodniki i ich klatki, towarzyszące Pasażerom o Ograniczonej Mobilności przewożone będą bezpłatnie, oprócz Dopuszczalnej Ilości Bagażu, zgodnie z przepisami Przewoźnika, które można uzyskać na życzenie.

(h) W przypadku oszustwa lub braku lub nieważności wymaganych dokumentów, lub jeśli pojemnik przeznaczony do przewozu Zwierzęcia nie jest zgodny z postanowieniami punktu 10.4.3, Przewoźnik nie przyjmie jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia, utratę, opóźnienie, chorobę lub śmierć przewożonego zwierzęcia w wyniku powyższych braków, chyba że powodem była wina lub zaniedbanie Przewoźnika. Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami, którzy nie zastosują się do odpowiednich przepisów, muszą zwrócić grzywny, straty, rekompensaty oraz koszty poniesione w wyniku takiej sytuacji.

(i) Pasażerowie mogą uzyskać wszelkie istotne informacje dotyczące przewozu Zwierząt, a w szczególności dopłaty określonej w punkcie 10.4.1 (f) powyżej od Przewoźnika i jego Agentów Autoryzowanych oraz na Stronie Internetowej Air France.

10.4.2 Zwierzęta podróżujące w kabinie

(a) Jedynie Zwierzęta i ich klatki nieprzekraczające wagi określonej przez Przewoźnika mogą zostać przyjęte w kabinie.

Psy przewodnicy zostaną przyjęte w kabinie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

(b) Zwierzęta muszą zostać umieszczone w pojemniku przeznaczonym w tym celu, zamkniętym, w którym zwierzę mieści się w całości i w którym zwierzę może stanąć, obrócić się i swobodnie oddychać.

(c) Pasażerowie zobowiązują się nie wyjmować zwierząt, nawet częściowo, z pojemników przez cały czas trwania lotu.

10.4.2 Zwierzęta przewożone w luku bagażowym

Zwierzęta muszą zostać umieszczone w sztywnej klatce z plastiku lub włókna szklanego, zatwierdzonej przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych).

ARTYKUŁ 11 - ROZKŁADY LOTÓW

11.1. Dane dotyczące połączeń podane w Rozkładach Lotów nie stanowią wiążących umów i mają na celu wyłącznie poinformowanie Pasażerów o lotach oferowanych przez Przewoźnika. Wspomniane Rozkłady Lotów nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom po dacie publikacji.

11.2. Z drugiej strony dane dotyczące połączeń wydrukowane na Bilecie uznaje się za stanowiące integralną cześć Umowy Przewozu, z zastrzeżeniem zmian z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Przewoźnika.

11.3. Do obowiązków Pasażera należy dostarczenie Przewoźnikowi danych kontaktowych, tak aby można się było z nim skontaktować w przypadku zmiany planowanych połączeń widniejących na Bilecie.

ARTYKUŁ 12 – OPÓŹNIENIA I ANULOWANIE LOTÓW

12.1. Przewoźnik podejmie wszelkie kroki wymagane do przewiezienia Pasażera i jego Bagażu bez opóźnienia. W tym zakresie i w celu uniknięcia anulowania przewozu Przewoźnik może być zmuszony do zaoferowania Pasażerowi przewozu w innym samolocie lub możliwości wykonania podróży lotem innego Przewoźnika i/lub jakimkolwiek innym środkiem lokomocji.

12.2. W przypadku anulowania lub opóźnienia lotu i jeśli Pasażer posiada pojedynczą Umowę Przewozu (zgodnie z definicją zawartą w Konwencji), Przewoźnik wdroży wszystkie postanowienia odpowiednich obowiązujących przepisów.

ARTYKUŁ 13 – NADKOMPLET (OVERBOOKING) I PRZENIESIENIE DO NIŻSZEJ KLASY (DOWNGRADING)

13.1. Jeśli z uwagi na planowy nadkomplet pasażerów Przewoźnik nie może zaoferować Pasażerowi miejsca w samolocie, nawet pomimo faktu, że Pasażer dysponuje potwierdzoną Rezerwacją, ważnym Biletem i przybył do Odprawy i wejścia na pokład samolotu w wymaganych terminach i zgodnie z warunkami, Przewoźnik przyzna rekompensatę przewidzianą w odpowiednich obowiązujących przepisach, zależnie okoliczności.

13.2. W przypadku gdyby Pasażer został umieszczony w niższej klasie niż klasa, na którą kupił Bilet, Przewoźnik zrefunduje różnicę w Taryfie, na warunkach określonych w odpowiednich obowiązujących przepisach.

do góry