Informacje dot. firmy

Informacje ogólne

Air France
Francuska Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym 1.901.231.625 EUR
45, rue de Paris
95747 Roissy CDG cedex, Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod nr 420 495 178
SIRET nr 420 495 178 00014
NAF nr 621 Z

Linie Air France są przewoźnikiem lotniczym.
Klienci nabywający bilety Air France zgadzają się przestrzegać Ogólnych Warunków Przewozu Air France i bez zastrzeżeń przyjmują wszystkie postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach podanych w niniejszym serwisie. Air France ma prawo w każdym czasie aktualizować Warunki podane w niniejszym serwisie. W rezultacie, doradzamy naszym użytkownikom sieciowym ich sprawdzanie przy każdej wizycie.

Własność intelektualna i prawa autorskie do fotografii

Wszystkie dane, teksty, informacje, obrazy, fotografie lub inne treści prezentowane w serwisie są chronione prawem własności intelektualnej. W konsekwencji, użytkownicy sieciowi mają prawo wykorzystywać te elementy wyłącznie do celów prywatnych (na użytek własny).
Z wyjątkiem postanowień podanych powyżej, jakiekolwiek reprodukowanie, przedstawianie, wykorzystanie lub adaptowanie, bez względu na formę, całości lub części treści serwisu, bez pisemnej zgody Air France stanowi naruszenie praw spółki w ramach Kodeksu Własności Intelektualnej.
Wszystkie marki (nazwy i logo) i wszystkie inne wyróżniające symbole, które figurują w serwisie są własnością Air France lub jej partnerów. Wszelkie reprodukowanie, przedstawianie, wykorzystanie tych wyróżniających symboli bez zgody właściciela praw jest zakazane.

Prawa autorskie do fotografii

Dostępna jest lista fotografii wykonanych przez Yann Arthus Bertrand, które są zamieszczone w tym serwisie. Obrazy zaczerpnięto z Kolekcji "The Earth From The Air".

Odpowiedzialność

Przypominamy, że przewóz pasażerów drogą powietrzną podlega ogólnym warunkom przewozu, które są dostępne w tym serwisie. Zalecamy Państwu zapoznanie się z tymi warunkami. W odniesieniu do wszystkich innych towarów i usług opisanych w serwisie, które nie podlegają ogólnym warunkom przewozu, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie firmy oferujące takie inne towary i usługi. Linie Air France uchylają wszelką odpowiedzialność dotyczącą towarów i usług.

Żadna fotografia ani dokument ilustrujące produkty oferowane w tym serwisie nie jest wiążąca w sensie umowy handlowej. Linie Air France uchylają wszelką odpowiedzialność dotyczącą tych obrazów.

Linie Air France nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, takie jak utrata zysku, kontraktu albo możliwości wynikającej z wykorzystania tego serwisu.

Linki hipertekstowe

Wbudowywanie jakichkolwiek linków hipertekstowych do całości lub części serwisu www.airfrance.pl bez uprzedniej zgody Air France jest bezwzględnie zabronione.

Linie Air France nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść, dane, produkty i inne informacje oferowane za pośrednictwem stron, do których prowadzą utworzone linki hipertekstowe. W szczególności, linie Air France uchylają wszelką odpowiedzialność dotyczącą stron, na których dane mogą nie być zgodne z mającymi zastosowanie przepisami i postanowieniami prawa.

Prawo obowiązujące - Spory

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu francuskiemu.

W razie jakiegokolwiek sporu, wyłączną jurysdykcję mieć będą sądy francuskie, chyba że w [warunkach] ogólnych podana została inna informacja
do góry